Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Γονική μέριμνα & γονείς διαφορετικών εθνικοτήτων


Από την Νανά Ιωαννίδη06 Δεκεμβρίου 2009

Συνοδευτική φωτογραφία του άρθρού Γονική μέριμνα & γονείς διαφορετικών εθνικοτήτων
Τι πρέπει να κάνει ένας γονέας για την αναγνώριση και εκτέλεση στην Ελλάδα μιας απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας, η οποία εξεδόθη από το Δικαστήριο μιας άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται σ' αυτές τις περιπτώσεις;
Με βάση τον Κανονισμό 1347/2000 του Συμβουλίου, καταρχήν οι αποφάσεις που εκδίδονται σε κράτος μέλος της Ε.Ε. αναγνωρίζονται στα υπόλοιπα κράτη μέλη, χωρίς να απαιτείται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία. Αν κάποιος θέλει να αναγνωρισθεί στην Ελλάδα μια απόφαση, που αφορά γονική μέριμνα, θα πρέπει να καταθέσει αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου του τόπου της συνήθους διαμονής του προσώπου κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση ή της συνήθους διαμονής του τέκνου ή του τόπου της εκτέλεσης. Πρέπει δε να προσκομίζονται τα εξής:
·         Αντίγραφο της απόφασης, το οποίο να συγκεντρώνει τις αναγκαίες προϋποθέσεις γνησιότητας.
·         Η βεβαίωση του άρθρου 33 που αναφέρει τα στοιχεία του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση των διαδίκων, σε τι αφορά η απόφαση, αν εκδόθηκε ερήμην ή αντιμωλία, αν υπόκειται η απόφαση σε ένδικα μέσα, αν χορηγήθηκε δικαστική αρωγή, κ.ά.
·         Σε περίπτωση ερημοδικίας πρωτότυπο ή κυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου από το οποίο αποδεικνύεται, ότι το εισαγωγικό δικόγραφο της δίκης ή άλλο ισοδύναμο επιδόθηκε στον ερημοδικασθέντα διάδικο ή οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο να δηλώνεται, ότι ο αντίδικος έχει αποδεχθεί την απόφαση κατά τρόπο μη αποδεχόμενο αμφισβήτηση.
Αφού λάβει δικάσιμο, πρέπει να επιδώσει αντίγραφο της αίτησης στον αντίδικο με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο αυτή. Το δικαστήριο, το οποίο δε δύναται να ελέγξει τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου του κράτους μέλους της Ε.Ε. που εξέδωσε την απόφαση, αφού διαπιστώσει ότι η αναγνώριση της απόφασης αυτής δεν αντίκειται στη δημόσια τάξη του, ότι το εισαγωγικό δικόγραφο επιδόθηκε στον τυχόν ερημοδικασθέντα διάδικο έγκαιρα, ώστε να μπορεί να αμυνθεί ή αν αυτός έχει δεχθεί την απόφαση κατά τρόπο αναμφισβήτητο, ότι αυτή (η απόφαση) δεν είναι ασυμβίβαστη με απόφαση που έχει εκδοθεί μεταξύ των ίδιων διαδίκων στο κράτος μέλος της αναγνωρίσεως ή σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτο κράτος προγενέστερα, που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις αναγνώρισης στο κράτος μέλος της αναγνώρισης, αναγνωρίζει την απόφαση αυτή.
Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο για την προσβολή της απόφασης ανάθεσης γονικής μέριμνας, που αναγνώρισε την απόφαση δικαστηρίου ενός άλλου κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ποια διαδικασία ακολουθείται σ΄ αυτή την περίπτωση;
Αρμόδιο δικαστήριο για την προσβολή με προσφυγή της απόφασης, που αναγνώρισε την απόφαση δικαστηρίου κράτους μέλους της Ε.Ε., είναι το Εφετείο που δικάζει κατά την αμφισβητούμενη δικαιοδοσία. Η προθεσμία προσφυγής είναι ένας μήνας από την επίδοση της απόφασης, αν όμως ο διάδικος, κατά του οποίου ζητείται η αναγνώριση, έχει τη συνήθη διαμονή του σε κράτος μέλος άλλο από αυτό που κηρύχθηκε η εκτέλεση, η προθεσμία είναι δύο μήνες από την επίδοση της απόφασης. Η προθεσμία αυτή δεν παρατείνεται λόγω αποστάσεως. Αν ο διάδικος κατά του οποίου ζητείται η αναγνώριση δεν παρασταθεί, το δικαστήριο υποχρεούται να αναστείλει τη διαδικασία μέχρι να εξακριβωθεί, ότι αυτός κλητεύθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα ή ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια γι' αυτό. Κατά της απόφασης του Εφετείου δύναται να ασκηθεί αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου.

Ποιο το εφαρμοστέο δίκαιο στα πλαίσια της διαδικασίας ανάθεσης γονικής μέριμνας, όταν το παιδί ή οι γονείς δε διαμένουν στην Ελλάδα ή είναι διαφορετικών εθνικοτήτων;
Εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο στη γονική μέριμνα είναι κατά σειρά:
·         το δίκαιο της τελευταίας κοινής ιθαγένειας γονέων και τέκνων
·         το δίκαιο της τελευταίας κοινής συνήθους διαμονής τους και
·         το δίκαιο της ιθαγένειας του τέκνου. Αν έχουν ελληνική και ξένη ιθαγένεια το δίκαιο της ελληνικής και αν έχουν πολλαπλή ξένη ιθαγένεια αυτής, με την οποία συνδέονται στενότερα.
Πηγή: www.europa.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου