Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Γονική μέριμνα - Διεθνές δίκαιοΥπάρχουν πολλές διεθνείς συμβάσεις για την προστασία του παιδιού και τη γονική μέριμνα.

Η προστασία του παιδιού είναι ένα σημαντικό θέμα με το οποίο ασχολείται μεγάλος αριθμός διεθνών συμβάσεων. Παρόλο που το πεδίο εφαρμογής των συμβάσεων αυτών ποικίλλει, έχουν όλες ως στόχο την προώθηση της καλής διαβίωσης του παιδιού σε διεθνές επίπεδο.

Τα Ηνωμένα Έθνη
 • Σύμβαση English - français - español του 1989 για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Η Σύμβαση διακηρύσσει ότι όλα τα παιδιά είναι ίσα μεταξύ τους και δικαιούνται να χαίρουν του δικαιώματος επιβίωσης, ανάπτυξης, συμμετοχής και προστασίας. Θεσπίζει την αρχή ότι πρωταρχικό μέλημα σε όλες τις πράξεις που αφορούν παιδιά πρέπει να είναι το ύψιστο συμφέρον του παιδιού. Η Σύμβαση έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη.
Το Συμβούλιο της Ευρώπης
 • Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Deutsch - English - français - italiano του 1950 για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Η Σύμβαση προασπίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες και ιδρύει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ούτως ώστε να εγγυηθεί το σεβασμό τους. Ορισμένες διατάξεις της αφορούν την οικογένεια και τα παιδιά, όπως τα δικαιώματα στο σεβασμό της οικογενειακής ζωής (άρθρο 8). Έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη.
 • Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Deutsch - English - français - italiano του 1967 για την υιοθεσία παιδιών Â
Στόχος της Σύμβασης είναι η εναρμόνιση των νομοθεσιών των συμβαλλομένων κρατών και η αποφυγή συγκρούσεων νόμων, όταν η υιοθεσία επιφέρει τη μετάβαση του παιδιού από ένα κράτος σε άλλο. Ρυθμίζει τις προϋποθέσεις και τις έννομες συνέπειες της υιοθεσίας. Έχει κυρωθεί από τη Δανία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Deutsch - English - français - italiano του 1975 για το νομικό καθεστώς των τέκνων χωρίς γάμο των γονέων τους
Στόχος της Σύμβασης είναι η εξομοίωση του καθεστώτος των παιδιών που γεννώνται εκτός γάμου με εκείνο των παιδιών που γεννήθηκαν σε νόμιμο γάμο. Έχει κυρωθεί από την Αυστρία, τη Δανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Deutsch - English - français - italiano του 1980 για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέματα επιμέλειας των τέκνων και για την αποκατάσταση της επιμέλειάς τους
Η Σύμβαση αναγνωρίζει στο Προοίμιό της ότι πρωταρχική σημασία για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την επιμέλεια έχει το συμφέρον των τέκνων. Στόχος της είναι η αντιμετώπιση των δυσχερειών που προκαλούνται από διαφωνίες σχετικά με την επιμέλεια μεταξύ γονέων που ζουν σε διαφορετικά ευρωπαϊκά κράτη. Έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη.
 • Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Deutsch - English - français - italiano του 1996 για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών
Στόχος της Σύμβασης είναι η προώθηση των ύψιστων συμφερόντων των παιδιών. Περιλαμβάνει ορισμένα δικονομικά μέτρα με στόχο να εξασφαλιστεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων των παιδιών. Έχει κυρωθεί από τη Γερμανία και την Ελλάδα.
 • Η νέα Σύμβαση Deutsch - English - français - italiano για την επικοινωνία που αφορά τα παιδιά
Στόχος της Σύμβασης είναι να καθορίσει τις γενικές αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται στις εντολές επικοινωνίας, καθώς και να θέσει πρόσφορες διασφαλίσεις και εγγυήσεις ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ενδεδειγμένη άσκηση της εν λόγω επικοινωνίας και η άμεση επιστροφή του παιδιού μετά το πέρας της περιόδου επικοινωνίας. Η Σύμβαση δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ.
Η Διάσκεψη της Χάγης
Η Διάσκεψη της Χάγης έχει εγκρίνει αρκετές συμβάσεις στον τομέα της προστασίας του παιδιού. Οι σημαντικότερες από τις πιο πρόσφατες Συμβάσεις είναι:
 • H Σύμβαση English - français του 1993 για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σε θέματα διεθνών υιοθεσιών
Στόχος της Σύμβασης είναι η προστασία των προς υιοθεσία παιδιών στην πατρίδα τους, ει δυνατόν προσφέροντάς τους ένα σπίτι σε αυτή. Προβλέπει συνεργασία μεταξύ των αρχών των διαφόρων κρατών. Έχει κυρωθεί από την Αυστρία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Ισπανία και τη Σουηδία.
 • Η Σύμβαση English - français του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών
Στόχος της Σύμβασης είναι η προστασία των παιδιών από τις επιβλαβείς συνέπειες της απαγωγής και της κατακράτησης πέραν των συνόρων, με την πρόβλεψη διαδικασίας που επιτρέπει την άμεση επιστροφή τους μέσω συστήματος συνεργασίας μεταξύ κεντρικών αρχών. Έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη.
 • Η Σύμβαση English - français του 1996 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία σε θέματα γονικής μέριμνας και μέτρων προστασίας των παιδιών
Η Σύμβαση θεσπίζει κανόνες για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία σε θέματα γονικής μέριμνας και μέτρων προστασίας των παιδιών. Η δικαιοδοσία ανήκει κατά κανόνα στο συμβαλλόμενο κράτος συνήθους διαμονής του παιδιού, ενώ θεσπίζεται και μηχανισμός συνεργασίας μεταξύ κεντρικών αρχών. Η Σύμβαση δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ.
Έγγραφα αναφοράς
 • Σύμβαση English - français - español για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ηνωμένα Έθνη)
 • Σύμβαση Deutsch - English - français - italiano για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (Συμβούλιο της Ευρώπης)
 • Ευρωπαϊκή Σύμβαση Deutsch - English - français - italiano για την υιοθεσία παιδιών (Συμβούλιο της Ευρώπης)
 • Ευρωπαϊκή Σύμβαση Deutsch - English - français - italiano για το νομικό καθεστώς των τέκνων χωρίς γάμο των γονέων τους (Συμβούλιο της Ευρώπης)
 • Ευρωπαϊκή Σύμβαση Deutsch - English - français - italiano για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέματα επιμέλειας των τέκνων και για την αποκατάσταση της επιμέλειάς τους (Συμβούλιο της Ευρώπης)
 • Ευρωπαϊκή Σύμβαση Deutsch - English - français - italiano για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών (Συμβούλιο της Ευρώπης)
 • Σύμβαση Deutsch - English - français - italiano για την επικοινωνία που αφορά τα παιδιά (Συμβούλιο της Ευρώπης)
 • Σύμβαση English - français για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σε θέματα διεθνών υιοθεσιών (Διάσκεψη της Χάγης)
 • Σύμβαση English - français για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (Διάσκεψη της Χάγης)
 • Σύμβαση English - français για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία σε θέματα γονικής μέριμνας και μέτρων προστασίας των παιδιών (Διάσκεψη της Χάγης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου