Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

ΣτΕ: Η γονική μέριμνα μέρος του καθόλου ιδιόρρυθμου αυτού δικαιώματος, αλλά και καθήκοντος, είναι η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου.

ΣτΕ 4343/2009 (Α' Τμήμα)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Δικαστική εκπροσώπηση ανηλίκων -.

Οι ανήλικοι εκπροσωπούνται ενώπιον των δικαστηρίων και από τους δύο γονείς, οι οποίοι ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα επ’ αυτών, και όχι μόνο από τον γονέα στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλειά τους.

ΚΕΙΜΕΝΟ

   (Απόσπασμα-Περίληψη)... Με την απόφαση αυτή έγιναν, ειδικότερα, δεκτά τα εξής: Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1510, 1512, 1514 και 1518 παρ. 1 του Αστικού Κώδικα συνάγεται ότι, μετά το ν. 1329/1983, η άσκηση της γονικής μέριμνας έχει ανατεθεί και στους δύο γονείς του ανήλικου τέκνου από κοινού και ότι ένα μέρος του καθόλου ιδιόρρυθμου αυτού δικαιώματος, αλλά και καθήκοντος, είναι η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου. Περιλαμβάνει δε η επιμέλεια, όπως συνάγεται από το χρησιμοποιούμενο στη διάταξη του άρθρου 1518 Α.Κ. επίρρημα «ιδίως», κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με την ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής και ψυχικής προσωπικότητας του ανήλικου τέκνου (όπως στέγη, ντύσιμο, τροφή, υγεία, μόρφωση, επαγγελματική εκπαίδευση, ηθική διαπαιδαγώγηση). Περαιτέρω, ενόψει του όλου περιεχομένου των πιο πάνω διατάξεων και του επιδιωκομένου με αυτές σκοπού, που συνίσταται στο να ασκείται η γονική μέριμνα κατά κανόνα από τους δύο γονείς από κοινού, είναι φανερό ότι, αν η άσκηση της γονικής μέριμνας έχει κατανεμηθεί ανάμεσα στους γονείς, λόγω διάστασής τους, και η επιμέλεια του ανηλίκου έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση στον έναν από τους γονείς λ.χ. τη μητέρα, τότε η τελευταία έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για τα τρέχοντα και καθημερινά μόνο θέματα τα σχετιζόμενα με την επιμέλεια του τέκνου και όχι για τα λοιπά (σοβαρά) θέματα, επί των οποίων η λήψη αποφάσεως εξακολουθεί να παραμένει στον πυρήνα της γονικής μέριμνας. Εφόσον, λοιπόν, η γονική μέριμνα ανήκει και στους δύο γονείς, είναι υποχρεωτικό να αποφασίζουν αυτοί από κοινού για τέτοια θέματα και, αν διαφωνούν, να αποφασίζει, κατ' άρθρο 1512 Α.Κ., το δικαστήριο. Εξ άλλου, η δικαστική εκπροσώπηση του ανήλικου τέκνου δεν ανήκει στα τρέχοντα και καθημερινά θέματα για τα οποία μπορεί να αποφασίζει μόνο ο γονέας στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλειά του. Επομένως, αγωγή αποζημίωσης κατ' άρθρο 105 ΕισΝΑΚ, η οποία ασκείται για λογαριασμό των ανήλικων τέκνων του μόνο από το γονέα στον οποίο έχει ανατεθεί η επιμέλεια αυτών, πρέπει να απορριφθεί ως ενεργητικώς ανομιμοποίητη, διότι οι ανήλικοι έπρεπε να εκπροσωπούνται στη δίκη και από τους δύο γονείς τους, οι οποίοι ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα επ' αυτών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου