Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΑΣ Θέμα : Δικαιώματα των παιδιών -μαθητών.Το Υπουργείο Παιδείας, υιοθετώντας, τις θέσεις του Συνηγόρου του Παιδιού, καθώς επίσης και τις προτάσεις του συλλόγου μας, οι οποίες διατυπώθηκαν στην επιστολή με αριθ. Πρωτ.12027 16/12/2009,  εξέδωσε εγκύκλιο για τα δικαιώματα των παιδιών-μαθητών με χωρισμένους γονείς. Ο Συνήγορος του Παιδιού έχει ασχοληθεί με πολλές υποθέσεις σχετικές με προβλήματα που προκύπτουν όσον αφορά την αντιμετώπιση των γονέων που δεν ασκούν την επιμέλεια των τέκνων τους από τα σχολεία.

Διαβάστε:Προς:

Αξιότιμη Υπουργό  
Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΛΗΦΘΗ………….16 – 12 – 2009…….
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ………….12027…..
ΤΗΛ.210 3442779 -3569 – 2737 - 2769

κ.  Άννα Διαμαντοπούλου    

Κυρία Υπουργέ
 


Ο Σύλλογος “ΠΑΤΡΟΤΗΣ”, εκτός όλων των άλλων, ασχολείται και με την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων του παιδιού και προάγει την ισότητα των Αντρών – Γυναικών σε όλα τα επίπεδα. Είμαστε Μ.Κ.Ο και ιδρυτικό μέλος  του “Δικτύου Μ.Κ.Ο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ)”.
Από την ίδρυση του συλλόγου και την μέχρι σήμερα δράση μας, διαπιστώσαμε με οδύνη, ότι στη χώρα μας δεν  υπάρχει καμία ουσιαστική εφαρμογή στην πράξη, σε ότι αφορά αυτό που επιτάσσει και επιβάλει, όχι μόνο  η ηθική  τάξη, αλλά και η Διεθνής Σύμβασης  για τα Δικαιώματα του Παιδιού” (ΔΣΔΠ), που ψηφίστηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε το 1989 και επικυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 2 Δεκεμβρίου του 1992, με το Νόμο 2101/92 (ΦΕΚ 92/τ.Α'/2.12.92). Οι αρχές της “Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού” καταπατώνται, παραβιάζονται και καταστρατηγούνται από τη χώρα μας και ειδικά το άρθρο 18 παρ.1 σύμφωνα με την οποία…..« και οι δύο γονείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την ανατροφή του παιδιού και την ανάπτυξή του»……, από το 1992 μέχρι και σήμερα.

Απευθυνόμαστε σε εσάς, διότι με μεγάλη μας απορία διαπιστώσαμε, σύμφωνα με το περιεχόμενο του αριθ. πρωτ. 135263/Γ2/19-12-2006 εγγράφου της Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου σας προς τον Σύλλογό μας, αλλά και μετά από καταγγελίες εκατοντάδων Αντρών - Πατέρων τα οποία είναι μέλη μας, ότι στη προσπάθειά τους να ενημερωθούν για την εκπαιδευτική- μαθησιακή πρόοδο των παιδιών τους, ότι οι διευθυντές των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρνούνται  να παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με θέμα αυτό, κατά παράβαση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.


Για το λόγο αυτό, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:


Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 104/79 (ΦΕΚ 23 Α)   που αφορά τα σχολεία μέσης Γενικής εκπαίδευσης , ορίζεται:


«Αρθρον   13.
 
                      Κηδεμονία ανηλίκων μαθητών.
 
  1. Κηδεμών του μαθητού, εφ΄ όσον ούτος είναι ανηλίκος, ειναί ο πατήρ και τούτου ελλείποντος ή νόμω κωλυομένου ο κατά τας διατάξεις του αστικού Κώδικος έχων την  επιμέλειαν αυτού, ή το υπό τούτου νομίμως επίεκτάκτου ή παγίας βάσεως εξουσιοδοτημένον ενήλικον μέλος  της οικογενείας του.    ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  5. Ουδέν στοιχείον περί της σχολικής καταστάσεως του ανηλίκου μαθητού γνωστοποιείται ή παρέχεται εις έτερον προσώπον πλην του κηδεμόνος αυτού ή ετέρου συγγενικού προσώπου κατά την κρίσιν του Δ/ντου του Σχολείου.»


Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161Α), που αφορά την οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων, ορίζεται:                                
Άρθρο 11
 
 
                  Παιδαγωγικές συναντήσεις έλεγχος προόδου              
                             - έλεγχος φοίτησης
 
      1. Παιδαγωγικές συναντήσεις έλεγχος προόδου
 
      α. Οι παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπ/κών για θέματα αγωγής και    αξιολόγησης των μαθητών, καθώς και οι συναντήσεις με τους γονείς    πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και ευθύνη του Δ/ντή και εντάσσονται    στον ετήσιο και τριμηνιαίο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του σχολείου, ο οποίος γνωστοποιείται στο Σχολικό Σύμβουλο. Στις    συναντήσεις αυτές μπορεί να μετέχει και ο Σχολικός Σύμβουλος.
 
 
      β. Οι γονείς των μαθητών ενημερώνονται κατά το μήνα Σεπτέμβριο από το δάσκαλο της τάξης ή και από το διευθυντή για το ωρολόγιο πρόγραμμα, και για θέμα που αφορά τη λειτουργία του σχολείου, τη διδακτική πράξη, τη συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία, την οργάνωση της τάξης, τις απαιτήσεις του σχολείου, τις προσδοκίες των γονέων και άλλα συναφή θέματα.
 
 
      γ. Η ενημέρωση των γονέων μετά τη λήξη του τριμήνου γίνεται σύμφωνα με τα Π.Δ. που αφορούν την αξιολόγηση και τις εγκυκλίους της Δ/νσης Σπουδών του Υπουργείου Παιδείας. Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου πραγματοποιείται, με ευθύνη του Δ/ντή, συνάντηση με τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών, στους οποίους χορηγείται έλεγχος προόδου, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με υπουργική απόφαση σύμφωνα με την περίπτωση Β (έντυπα) παραγρ. 5 του άρθρου 6 αυτού του Π.Δ. Οι συναντήσεις με τους γονείς κατά τάξη ή σχολείο γίνονται σε χρόνο που επιτρέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων σ` αυτές και εκτός ωρών διδασκαλίας, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Ν. 1566/85.
 
      δ. Ο Δ/ντής του σχολείου καλεί το διδακτικό προσωπικό σε έκτακτη συνεδρίαση εκτός ωρών διδασκαλίας, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου ή για να αντιμετωπιστούν καταστάσεις που επηρεάζουν αρνητικό την εκπ/κή διαδικασία.
 
      ε. Κάθε εκπ/κός ορίζει ημέρα και ώρα συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών μία φορά το μήνα. Η ημέρα και η ώρα συνεργασίας καταγράφονται στο βιβλίο πράξεων του διδακτικού προσωπικού και γνωστοποιούνται στους γονείς. Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς κάθε φορά που προκύπτουν προβλήματα.
 
      Οι γονείς καλούνται να ενημερωθούν:
      (1) για τη σχολική εργασία και την πρόοδο των παιδιών τους
      (2) για γενικότερα θέματα αγωγής και επιμόρφωσης γονέων
 
      στ. Συγκεντρώσεις γονέων και κηδεμόνων, τουλάχιστο μια φορά το τρίμηνο, οργανώνει το σχολικό συμβούλιο και συντονίζει ο Δ/ντής του σχολείου. Οι συγκεντρώσεις αυτές πραγματοποιούνται προκειμένου οι γονείς:
 
      (1) να ενημερωθούν σε θέματα λειτουργίας του σχολείου και
 
      (2) να παρακολουθήσουν προγράμματα επιμόρφωσης
 
      ζ. Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων των μαθητών που παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς, ο δάσκαλος της τάξης συνεργάζεται με το διευθυντή του σχολείου, το σχολικό σύμβουλο και ασφαλώς με τους ενδιαφερόμενους γονείς, οι οποίοι μπορούν    ακόμη να καλούνται και μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος όταν ο δάσκαλος το κρίνει απαραίτητο. Η συνεργασία της σχολικής μονάδας και του σχολικού συμβούλου της Δημοτικής Εκπαίδευσης, μετά από συνεννόηση μεταξύ τους, μπορεί να επεκτείνεται στο σχολικό σύμβουλο της Ειδικής Αγωγής ή και σε άλλους  ειδικούς επιστήμονες για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος.
 
      2. Έλεγχος φοίτησης
 
      α. Η φοίτηση των μαθητών παρακολουθείται από το δάσκαλο της τάξης, καταγράφονται οι καθημερινές απουσίες και για το θέμα υπάρχει αλληλοενημέρωση οικογένειας - σχολείου. Ο δάσκαλος της τάξης φροντίζει να κατατίθενται από τους γονείς στο σχολείο τα στοιχεία που ζητούνται από το διευθυντή για τη δικαιολόγηση των απουσιών.
 
      β. Όταν μαθητής απουσιάζει αδικαιολόγητα και οι γονείς ή ο κηδεμόνας τους δεν επικοινωνούν με το σχολείο, παρ` όλες τις ειδοποιήσεις, αναζητείται η οικογένειά του μέσω της δημοτικής η αστυνομικής αρχής. Στις περιπτώσεις που η αναζήτηση δεν φέρει αποτέλεσμα, αναφέρεται η διακοπή της φοίτησης στον αρμόδιο  Προϊστάμενο, στον οποίο υποβάλλονται και τα σχετικά με την αναζήτηση  έγγραφα. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ή του Γραφείου Π.Ε. αναζητεί το μαθητή σε όλα τα σχολεία του νομού. Όταν    και αυτή η ενέργεια δεν φέρει αποτέλεσμα ο Προϊστάμενος υποβάλλει σχετική αναφορά στη Δ/νση Σπουδών Π.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που συνοδεύεται από έκθεση, η οποία  περιέχει τα στοιχεία της έρευνας που έγινε. Η αναζήτηση σε όλα τα σχολεία της χώρας γίνεται από τη Δ/νση Σπουδών Π.Ε. του Υπουργείου Εθν. Παιδείας και Θρησκ/των.Ωστόσο, το ανωτέρω σχετικό  έγγραφο του Υπουργείου σας, που αποτελεί εγκύκλιο για εφαρμογή προς τους Διευθυντές των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, δεν έχει ουδόλως λάβει υπόψη τις διέπουσες για το θέμα διατάξεις του άρθρου 4 του Συντάγματος και του άρθρου 1510 του Αστικού Κώδικα (Οικογενειακό Δίκαιο) που ρητά ορίζουν:

Σύνταγμα της Ελλάδος
ΑΡΘΡΟ 4
1.  Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2.  ΟΙ Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

 «  Αστικού Κώδικα (Οικογενειακό Δίκαιο) Άρθρο 1510
Γονική μέριμνα

Η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων (γονική μέριμνα), οι οποίοι την ασκούν από κοινού. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του.
Σε περίπτωση όπου η γονική μέριμνα παύει λόγω θανάτου, κήρυξης σε αφάνεια ή έκπτωσης του ενός γονέα, η γονική μέριμνα ανήκει αποκλειστικά στον άλλο.
Αν ο ένας από τους γονείς αδυνατεί να ασκήσει τη γονική μέριμνα για πραγματικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για δικαιοπραξία, την ασκεί μόνος ο άλλος γονέας. Η επιμέλεια όμως του προσώπου του τέκνου ασκείται και από τον ανήλικο γονέα.»

 Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις του Συντάγματος και του Αστικού Κώδικα (Οικογενειακό Δίκαιο), καθίστανται σαφές ότι η γονική μέριμνα, που εκ του νόμου έχουν και οι δυο γονείς, ανεξάρτητα με ποιόν γονέα διαμένει το παιδί ή έχει ανατεθεί η επιμέλεια του παιδιού, εμπεριέχει και την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου τέκνου-μαθητή. Συνεπώς ο έτερος γονέας δικαιούται να λαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες που αφορούν το πρόσωπο του παιδιού, όπως και ο γονέας με τον οποίο διαμένει με το παιδί, αφού το προβλέπεται ρητά από υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και το Σύνταγμα της χώρας μας.
  
Δυστυχώς, δεν  έγινε ίσως αντιληπτό από τον πρώην Υπουργό Παιδείας η σοβαρότητα ενός τέτοιου θέματος.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε με νέα εγκύκλιό σας, να δώσετε σαφέστερες οδηγίες προς τους Διευθυντές των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, ώστε να εκλείψει η αδικία σε βάρος των παιδιών και των γονέων με τους οποίους δεν διαμένουν τα τέκνα, έτσι ώστε να αποκατασταθεί το περί δικαίου αίσθημα, να εφαρμοστεί επί τέλους ο νόμος, έτσι ώστε να προστατευθεί  το Σύνταγμα, σε μια χώρα  που γέννησε, ανέδειξε, και δίδαξε, τουλάχιστον επί 5.000 χρόνια, τέχνες, επιστήμες και πολιτισμό.  


Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πληροφορία.


ΑΘΗΝΑ 16/12/2009                                                                  Με εκτίμηση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΣταύρος  Γιακμόγλου                                                       Δημήτριος Καλέντης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου