Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011

Κανονισμός ΕΚ 4/2009: Νέα ρύθμιση για τη διευκόλυνση είσπραξης παροχών διατροφής


Κανονισμός ΕΚ 4/2009: Νέα ρύθμιση για τη διευκόλυνση είσπραξης παροχών διατροφής


Ο κανονισμός ΕΚ 4/2009 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής, που θεσπίστηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2008 έχει πλέον υποχρεωτική και άμεση εφαρμογή στα κράτη μέλη από τις 18 Ιουνίου 2011.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη σύμβαση της Χάγης του 2007 για τις υποχρεώσεις διατροφής συγκροτείται ένα σύστημα παγκόσμιας εμβέλειας για την είσπραξη της διατροφής που οφείλεται για ανηλίκους ή για άλλα συγγενικά πρόσωπα. Η ΕΕ προέβη στην υπογραφή της σύμβασης στις 6 Απριλίου 2011. Με τη σύμβαση δημιουργείται ένα κοινό νομικό πλαίσιο μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, ούτως ώστε να μπορούν οι αρχές να συνεργάζονται για την αναγκαστική εκτέλεση των αξιώσεων διατροφής, και να μην έχουν πλέον τη δυνατότητα οι υπόχρεοι να αποφεύγουν τα βάρη που τους αναλογούν εγκαταλείποντας την ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην έκδοση της εξής ανακοίνωσης:
“Σύμφωνα με νέες κανονιστικές ρυθμίσεις της ΕΕ που ισχύουν από την τρέχουσα εβδομάδα, τα παιδιά χωρισμένων γονέων σε ολόκληρη την ΕΕ θα τυγχάνουν ταχύτερων διαδικασιών καταβολής των παροχών διατροφής. Σε 16 εκατομμύρια υπολογίζεται ότι φθάνει ο αριθμός των μικτών ζευγαριών στην ΕΕ και σε 1 εκατομμύριο ο αριθμός των διαζυγίων κάθε χρόνο· βάσει αυτών των στοιχείων όλο και περισσότερες οικογένειες χρειάζεται να εισπράξουν επιδόματα διατροφής όταν ένας από τους δύο γονείς ζει σε άλλη χώρα και αρνείται να παράσχει χρηματοοικονομική βοήθεια. Οι νέες κανονιστικές ρυθμίσεις θεσπίζουν ένα σύστημα σε ολόκληρη την ΕΕ χάρη στο οποίο θα διευκολύνεται η είσπραξη των παροχών διατροφής, έτσι ώστε δεν θα είναι πλέον δυνατόν για τους απόντες γονείς να υπεκφεύγουν των υποχρεώσεών τους.
“Τα συμφέροντα των παιδιών πρέπει πάντοτε να προηγούνται. Οι κανονιστικές αυτές ρυθμίσεις παρέχουν εγγύηση ότι τα παιδιά θα τυγχάνουν χρηματοοικονομικής στήριξης ακόμα και όταν ένας από τους γονείς ζει μακριά τους, σε μια άλλη χώρα της ΕΕ”, δήλωσε η Αντιπρόεδρος κα Viviane Reding, επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα δικαιοσύνης.
Επί του παρόντος, οι Ευρωπαίοι μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα στην προσπάθειά τους να εισπράξουν μη καταβληθείσες απαιτήσεις διατροφής τέκνων και άλλες μορφές παροχών διατροφής όταν κάποιος ευρίσκεται σε άλλη χώρα της ΕΕ, όπως στην περίπτωση διαζυγίου ζεύγους που ο ένας γονέας απομακρύνεται και ζει στην αλλοδαπή. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό να έχει σημαντικές επιπτώσεις σε γονείς όσο και σε παιδιά, τόσο από οικονομική όσο και από ψυχολογική άποψη. Επί πλέον, συχνά χρειάζεται να καταβάλει τα επιδόματα ο δημόσιος φορέας για να καλύψει τις οικονομικές παραλείψεις των οφειλετών.
Οι νέες κανονιστικές ρυθμίσεις θα δώσουν τη δυνατότητα ουσιαστικής είσπραξης των απαιτήσεων διατροφής σε διασυνοριακές υποθέσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια απόφαση σχετικά με υποχρέωση καταβολής παροχών διατροφής που εκδίδεται σε μια χώρα της ΕΕ θα είναι εκτελεστή σε μια άλλη χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη διαδικασία. Έτσι θα επιταχύνονται οι διαδικασίες και θα προκύπτει οικονομία στους γονείς. Ο κανονισμός θεσπίζει επίσης κανονιστικές ρυθμίσεις ως προς τη συνεργασία των κεντρικών αρχών όσον αφορά την αρωγή για τις αιτήσεις διατροφής που υποβάλλονται μέσω αυτών.”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου